ระเบียบห้องพัก

ระเบียบห้องพักด้งต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการเข้าพักอาศัยของผู้เช่า ในด้านการอำนวยความสะดวก และ การดูแลอย่างทั่วถึงของทางบ้านปรางชนก

ระเบียบโดยทั่วไป:

ข้อห้าม: